ديوار!

                             ديوار چيست؟

                                  آيا بجز دو پنجره روبروی هم

                                  اما

                                  بی منظره؟!!!

                                                                         ق.ا

هيچ می دونی بی پنجره زندگی راکد ميشه؟ پنجره انگيزهء جريان زندگيه! تا پنجره هست٬ هستيم! حتی اگه پنجره بسته باشه! همين ديدن يه منظره از پشت پنجره اون انگيزهء بودنو می ده! ولی وقتی پنجره نيست٬ بودنمان سخت ميشه٬ ميشه مثل نبودن انگار نيستيم!

دوست يه پنجره است! هر پنجره ای يه منظره ای داره و دوستی ديدن منظرهء يه پنجره است! هر منظره ای يه دنياييه که اون دنيا مال يه پنجره است و تو اون دنيا رو فقط از پشت اون پنجره می تونی ببينی!

گاهی ميشه بعضی پنجره هارو باز کنی و وارد دنيای پنجره ای بشی که قابش منظره ای از اونو نشونت داده ! بگذريم! که گاهی هم پنجره ای واسه هميشه بسته می مونه! و تو فقط می تونی قد يه قاب از دنيای پنجره که همون منظرشه رو ببينی!

بی خيال!.. مهم اينه که وقتی منظرهء پنجره ها  شبيه هم باشن پنجره ها بی دليل!!! بروی هم باز ميشن و اونوقت می بينن دنياشون چقدر به هم شبيه!و چقدر روبروی هم قرار گرفتن و با هم بودنشون قشنگ و دوست داشتنی ميشه!

راستی هيچ می دونين که هيچ پنجره ای نمی تونه منظرهء خودشو ببينه؟! چون خودش توی قاب پنجره است و قاب منظره می سازه واسه ديگران ولی خودش نمی تونه اونو ببينه! و دوستی قشنگه واسه اينکه وقتی دوست می شی پنجره ای روبروت قرار می گيره که منظرشو از دنيايی مياره که شبيه دنيای توئه! پس يه کم می تونی منظرتو هر چند نمی بينی ولی حسش کنی! نه؟!

راستی.۱. هيچ می دونين من و چند تا ديوونهء خوب دور هم نشستيم و به ياد يه روز بی تاريخ! با هم بوديم! و قاب هر پنجره ای قشنگترين منظره از دنيای قشنگشو نشون می داد!

راستی.۲. ديوانه ای را ديدم که مثل من می دانست گاهی می توان با فريدون هم فال گرفت!! راستی برايم فال خريد!... فالم را نخوانده می دانستم..و ديوانه ای که فالم را انگار نخوانده می دانست و گفت:« ستاره گفت:

                                                        حاشا

                                                        که عمر شب کوتاه است

                                                        صبح را دوست بدار!»

و ديوانه ای که گل سرخ را دوست داشت! مثل من!!.... و ديوانه هايی که چقدر به بودنشان احتياج داشتم!

راستی.۳. ديگه همين ديگه!!!...؟...............................