ای صبح!

                                   ای بشارت فرياد!

                                   امشب٬ خروس را

                                            در آستان آمدنت

                                                        سر بريده اند!!!.

                                                                       ه.ا.سايه

می دونی زندگی يه سواله! و سوال وقتيه که جواب نداشته باشه! آره وقتی سوال داری زندگی هست چون سوال داشتنه که دليل بودنه جوابی مثل زندگی ميشه و کسی که توی زندگی دنبال جواب واسه سوالش بگرده زندگی رو از دست ميده چون با يافتن جواب ديگه سوالی نيست پس زندگی هم نخواهد بود پس وقتی بودن سوال خودش جوابه٬ جوابی مثل زندگی من دوست دارم هميشه پر از سوال باشم مثل قبلا مثل حالا مثل هميشه!

آره اينم يه سوال بود مثل بقيه! که هميشه از خودم می پرسيدم:«حرف ها مال ما هستن؟» يا «ما مال حرفها؟» ولی ْما ْ کی هستيم؟

گاهی ْما ْ اونايی هستيم که ْنمی دونيم و نمی فهميمْ يا ْمی دونيم و می فهميمْ يا ْ می دونيم و نمی فهميمْ . اونايی که نمی دونن و نمی فهمن که حرفی ندارن که بخواد مالشون باشه يا مالش باشن.

اونايی می دونن و می فهمن٬ ولی حرف دارن و حرف داشتن يعنی اينکه حرف مال اونهاست .

اما اونايی که می دونن و نمی فهمن حرفی ندارن ولی حرف می زنن! و حرف نداشتن و حرف زدن يعنی اينکه انها مال حرفها هستن! و اينجاست که يکی از ای کاش های هميشگی ذهنم تداعی ميشه ْ کاش آنها که نمی فهمند٬نمی دانستند ْ و کسی از پشت انگار می زند روی شانه ام که کاش فقط کاش است! و فکر می کنم هميشه چه بد موقع اين دست روی شانه ام می خورد!

راستی.۱.

می گم: دستهء چهارم شايد اونايی ان که می فهمن نمی دونن!!! و می خوان تا بدونن و شايد بشه و بتونن بخوان ! ولی می پرسن و پرسيدن يعنی سوال داشتن و کسی که سوال داره می فهمه اونقدر که می فهمه نمی دونه... و حرف داره هرچند حرفش سکوت باشه!!!.

می گه: ديوونن ها نه؟!

.............

راستی.۲.

                    من هرگز نمی نالم

                    قرن ها ناليدن بس است

                    می خواهم فرياد کنم

                                    اگر نتوانستم ٬ سکوت می کنم

                     خاموش مردن بهتر از ناليدن است!

                                                                      ع.ش

راستی.۳.......................................................................................................

...........................................................................................

....................................................................

....................................................

............................

..................

...