حال خوب!

بد جوری سرما خوردم يه عالمه درس دارم و امتحانا نزديک يه عالمه کار نيمه تموم دارم که بايد انجام بدم و خوابم هم نمی بره و...ولی می دونی چيه؟! حالم خوبه!

امان از اينکه حالت خوب باشه! حالا  می خواد از اسمون سنگ بباره هم بباره امان از اينکه پس ذهنت يه دنيای ديگه باشه و تو يه جای ديگه سير کنی و اونجا حالت خوب باشه!

اينطوريه که پر از زندگی هستی و خالی از تکرار ملال اور روزمرگی های ادما! اونوقت که همه بهت ميگن ديوونه!

اره ما ديوونه ها عمرمونو زندگی می کنيم با همين ديوونگی هامون! نه اينکه مثل ادما عمرمونو به زنده بودن سير کنيم!

ما انسان ها هميشه مسافريم و زندگی برامون سفر سفری که مقصد و مقصدک! داره ولی يه ديوونه از قشنگی جادهء اين سفر نمی گذره چون نمی شه و نبايد گذشت اره يعنی ما نمی ريم که فقط برسيم می ريم چون رفتن قشنگ چون بايد رفت

ولی ادما خالی از حس ديدن و شنيدن و فهميدن مسير فقط می رن تا زودتر برسن  و اينکه می خوان برسن که چی بشه رو نمی دونم اخه من می گم رسيدن وجود نداره همش رفتنه و رفتن و رفتن تا نرسيدن!!!

می بينی چه قشنگه!؟

احوالپرسی!

گفت: حالت چطور است؟

گفتمش: عاليست

مثل حال گل!

حال گل در چنگ چنگيز مغول!!!

راستی.۱.نوشتهء بالا اعتقاد من و خيلی وقته با تک تک جمله هاش همراهم و دا رم ميرم     به زبون ادما يعنی بهشون رسيدم!

راستی.۲.بازم شعر از همون کتاب و از همون شاعر قبلی

راستی.۳. خدا جونم دوست دارم حال همه خوب باشه و  کمک کن منم زودتر خوب بشم و حالم خوب تر بشه!