وقتایی که منتظرم همیشه کند و سنگین می گذرن. با اینکه آهنگ گذشتن زمان همیشه یکجوره.

این روزها  زیاد منتظرم. زیاد کم است همه اش منتظرم. منتظر گذشت این روزها و تمام شدنشان. روزهایی که هیچ دلم نمی خواهد تکرار شوند.

این روزها حجمی از واقعیت خودش را بر سرم آوار کرده. و من خدا کند کم نیاورم. هنوز زود است خیلی زود.

با توام...

دلم از دلتنگی ات آنقدر آماس کرده که ساکت شده مبادا بترکد!!!؟...