خیلی با خودم کلنجار رفتم که با این عنوان بنویسم یا نه؟. نه واسه اینکه به حرفم مطمئن نبودم ها نه واسه این بود که نمی دونستم چطوری بگمش که منظورم رو بد نرسونم.

مردم جاهای دیگه رو نمی دونم اما مردم ما یعنی همون ما مردم خیلی "پست" هستیم!

در اینجا کلمهء "پست" رو به عنوان یه ناسزا نخونید بلکه به عنوان یک صفت بخونیدش و بهش فکر کنید اون هم کاملا شجاعانه و به دور از توجیهات صد من یک غاز!

و دیگه اینکه در این نوشته خود من اولین نفر از کلمهء مردم هستم و هر چه راجع به مردم می گم اول از همه راجع به خودم صدق می کنه پس من رو جدا از مردمی که می گم ندونید و مقابلم نایستید.

داشتم می گفتم از بارزترین صفتی که ما مردم داریم و اون هم "پستی" هست.این صفت ما به هیچ چیز هم ربطی نداره فقط مدلش به بعضی چیزا بستگی داره!

یه کم فکر کنید کافیه فلانی مثل ما راه نره اونوقته که تمام عزممون رو جزم می کنیم تا جفت پاهاش رو قلم کنیم!

اگه مثل ما نخنده فورا فتوا می دیم که خنده حرامه!

.....

هزارتا اگهء دیگه که وقتی مثل ما نیست فقط به همین دلیل اون غلطه و بده و ما درست و خوبیم.

راه دور نرید ها همین توی خودتون رو که نگاه کنید می بینیدش.البته نه نگاه سرسری ها نه. به اون پنهان ترین زوایای درونتون نگاه کنید اونم بی رودربایستی اونوقته که می بینید این پستیه تاریخی چطور موذیانه خودش رو در اعماق ته ما قایم کرده و از اون پستو های وجودمون چطور داره همهء بودن ما رو هدایت می کنه!

هیچ فکر نکنید این صفت ناپسند در مسائل خیلی پیچیده کار میکنه ها نه اتفاقا برد "پستی" در ما زیاد هست به لطف ترسو بودنمون، اونقد که در ساده ترین چیزها تا سخت ترینشون نمود فوق العاده ای داره!

بگذریم دلم بیشتر از این ها پر بود از ما مردم! چند گاهیه که خیلی این رذیلت اخلاقیه ما داره اذیتم می کنه و بدجوری سایهء اجبار روی تموم رهاییم انداخته !

کاش می شد اونقد نترسیم که اینهه پست نباشیم !

 

با توام...

می دونی من بی هوا و بی دغدغه و بی بهونه خودم رو انداختم بغلت و توی دستات آروم گرفتم تا رهاییم کامل بشه و بتونم تا دور دورا پرواز کنم اما تو هم ترسیدی مثل همه و من رهاییم رو گم کردم دوباره !

...